Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie


Zawartość stron

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (III)"  w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018
W ramach projektu mamy zamiar objąć wsparciem grupę 457 osób (w tym 313 kobiet) poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Chełmnie jako bezrobotni, zamieszkujących teren powiatu chełmińskiego, zaliczonych do kategorii NEET, spełniających łącznie trzy warunki:
- nie pracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),
- nie kształcące się (tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolące się (tj. nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
Jednocześnie przewidujemy wsparcie 100 osób długotrwale bezrobotnych oraz 8 niepełnosprawnych.
Przewidziane do realizacji wsparcie w ramach projektu:
- poradnictwo zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- staże zawodowe;
- środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- szkolenia zawodowe;
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Budżet projektu: 3.676.701,00 zł
 
Realizacja projektu uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci, gwarantując równy dostęp do oferowanych form poprzez zastosowanie różnych kanałów dystrybucji informacji, w tym dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Strona internetowa urzędu jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością wzrokową, natomiast podjazd do siedziby PUP oraz odpowiednio dostosowana do ich potrzeb łazienka umożliwi osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonanie barier dostępności. Czas rozmowy podczas rekrutacji zostanie wydłużony w przypadku, gdy osoby z niepełnosprawnościami będą potrzebowały więcej czasu na rozmowę, wyjaśnienia, ewentualne powtórzenie informacji.
Realizacja projektu w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER będzie odbywać się przy poszanowaniu czynnika społecznego, gospodarczego i ekologicznego, poprzez dbanie o równowagę pomiędzy powyższymi czynnikami. Zasada ta realizowana będzie w projekcie w szczególności poprzez działania proekologiczne bądź mające wpływ neutralny na środowisko takie jak: drukowanie jedynie niezbędnych dokumentów i w niezbędnych ilościach, ograniczenie wykorzystywania sprzętów zużywających energię elektryczną. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób do 29 roku życia napotykających szczególne trudności na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy. Projekt neutralnie wpływa na równoważenie lokalnego rynku gospodarczego z uwagi na wspieranie powstawania nowych miejsc pracy (w ramach pomocy de minimis). Z uwagi na charakter projektu i jego przedmiot brak jest negatywnego wpływu na środowisko.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę